Monday, 16 January 2012

Dyfodol Prydain?

Ydy Cameron wir eisiau cadw'r Deyrnas yn Unedig? Rwy'n holi'r cwestiwn gan fod yr wythnos diwethaf wedi profi rhai o'r datganiadau mwyaf hurt gan Lywodraeth Prydain dwi wedi gweld ers tro byd. Rwy' wedi bwrw golwg manwl ar bol a gyhoeddwyd ddoe gan yougov. Pôl Prydain gyfan ydyw wrth gwrs, ac felly mae angen gofal wrth ymdrin â'r sampl bach yn yr Alban, ond mae'r darlun yn cael ei gadarnhau gan arolwg ICM a gyhoeddwyd ddoe hefyd.

Mae'r gefnogaeth i Annibyniaeth i'r Alban bellach yn agos iawn at gefnogaeth i barhau gyda'r Undeb - yn nhermau ystadegol oddi fewn i'r 'margin of error'. Mae'r wythnos diwethaf wedi profi cynnydd pellach yn y gefnogaeth. Yn fwy eglur mae cefnogaeth sylweddol iawn gan Albanwyr i'r egwyddor mai Senedd yr Alban ddylai benderfynu hyd a lled y refferendwm nid 'Torïaid yn Llundain', fel mae Alex Salmond wedi llwyddo i bortreadu yn ddeheuig ymateb Cameron. Mae'r datganiad mwy diweddar gan David Mundell y byddai Llywodraeth Prydain yn rhwystro Senedd yr Alban rhag defnyddio'r gofrestr etholiadol llawn yn enghraifft glasurol o ddadl dechnegol nad ellir ei gynnal yn foesol hyd yn oed ymysg yr Unoliaethwyr mwya' pybyr.

Yr hyn sy'n amlwg iawn i mi bellach yw os peri'r tueddiadau presennol bydd yr Alban yn pleidleisio o blaid Annibyniaeth yn 2014. Does dim sicrwydd i hynny, mi all yr Unoliaethwyr gael ei act at ei gilydd, ond os na wnawn yna mae diwedd Prydeindod yn agosach nag oeddwn i yn meiddio gobeithio ei fod 12 mis yn ôl.

O'u plaid mae rhyw arwydd diweddar fod rhai o'r Unoliaethwyr mwy hirben yn ceisio rhoi tîm Albanaidd at ei gilydd i ymladd y refferendwm - does dim dwywaith y byddai Alistair Darling, Charlie Kennedy ac Annabel Goldie yn wrthwynebwyr llawer mwy grymus i Alex Salmond na phe bai Cameron, Clegg a Moore yn arwain y frwydr. Ond mae gan yr Unoliaethwyr broblem arall sy'n amlwg o bôl yougov. Mae cysylltiad amlwg iawn rhwng budd economaidd annibyniaeth a bwriadau pleidleisio. Mae mwyafrif bach o Albanwyr yn teimlo y byddai'r Alban yn fwy llwyddiannus yn annibynnol - ond er mwyn gwrthweithio’r ddadl honno mae angen i'r Unoliaethwyr ddatgan yn glir iawn y budd ariannol sylweddol (yn eu tyb hwythau) a ddaw i'r Alban o'r Undeb. Yr anhawster iddynt yw bod arolwg yougov hefyd yn awgrymu fod drwgdeimlad yn barod yn Lloegr am yr arian mae'r Alban yn ei dderbyn o'r trysorlys, a byddai codi proffil hynny yn rhwym o greu mwy o broblemau yn Lloegr.

Dwi'n ddiogel iawn fy meddwl mai Alex Salmond fydd yn mwynhau ei uwd fwyaf bore 'ma o blith holl arweinwyr yr Alban (a Phrydain o ran hynny)!

No comments: