Wednesday, 19 December 2012

Mabwysiadu Dysgwr - Adopt a Learner


Mi wnaeth Hywel Gwynfryn @hywelgwynfryn awgrymu y dylai siaradwyr Cymraeg fabwysiadu dysgwr yr un a threulio awr yr wythnos gyda nhw yn eu helpu i ddysgu. Syniad campus ddweda i, ac yn un sy'n rhoi awgrymiad syml ac ymarferol i bob un ohonom sy'n siarad Cymraeg.

Mae cryfder i'r syniad hefyd wrth gwrs am ei fod yn dangos yn glir ein bod yn frwd o blaid y cyfeillion hynny sy'n ymdrechu i ddysgu'r iaith. Mae sicrhau agwedd iach a chadarnhaol at ddysgwyr yn hollbwysig i'm tyb i.

Yn wir mi fuaswn i'n mynd cam ymhellach, gan feddwl hefyd am y continwwm ieithyddol. Mae angen gofal ac ystyriaeth wrth ddelio gyda'n gilydd a'n sgiliau Cymraeg. Fel bydd nifer yn gwybod, rwy'n treulio rhywfaint o'n hamser sbâr yn ymwneud a gwleidyddiaeth, ac wrth feddwl am syniad Hywel Gwynfryn ddaeth dau ymateb i gof. Roeddwn wedi paratoi cylchlythyr lleol i gyd-aelodau, pan oeddwn bryd hynny yn byw yng Ngheredigion. Doedd y cylchlythyr ddim yn mynd i ennill gwobrau llenyddol, ac mi roedd ambell lithriad a thypo - ond gallwch ddychmygu sut oeddwn i'n teimlo o dderbyn y cylchlythyr yn ôl gan gyfaill wedi ei farcio a phen coch!

Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach ar garlam yng nghanol bwrlwm etholiad yng Nghwm Cynon dyma lunio cylchlythyr arall, ac eto mi roedd ambell typo y tro hwn, a derbyn nodyn hyfryd iawn nol gan gyfaill arall. Roedd y nodyn yn diolch yn ddiffuant iawn am yr holl waith, yn cydnabod prysurdeb anorfod, yn nodi pa mor anodd yw hi i brawf ddarllen eich gwaith eich hun, ac yn cynnig ar unrhyw adeg o'r dydd neu nos i brawf ddarllen unrhyw ddogfennau oedd gennyf o fewn ychydig oriau.

Nawr, roedd y ddau ymateb yn unfarn - doedd safon y cylchlythyron ddim yn ddigon da - ond roedd y gwahaniaeth yn null yr ymateb yn gwneud byd o wahaniaeth. Diolch i'r drefn mi ddaliais i ati, ond pe tawn efallai yn ddysgwr mymryn llai hyderus efallai taw'r cylchlythyr yng Ngheredigion fyddai fy nghylchlythyr olaf yn Gymraeg!

Beth amdani felly- beth am i ni oll fabwysiadu o leiaf un dysgwr yr un? a chofio y daw hyder a defnydd trwy gefnogaeth( ac arweiniad!), a bod ein hagwedd groesawgar ni at ein cyd-breswylwyr sy'n dysgu'r iaith yn hollbwysig os am lwyddo.

No comments: